Etiske regler

Finanshuset i Fredensborg er underlagt MiFIDs (Markets in Financial Instruments Directive) regler og Finanstilsynets lovpligtige ansvarsforsikring. Det betyder blandt andet, at vi har dækning på kr. 7,5 mio. Finanshuset har også – før det blev lovpligtigt – underkastet sig disse regler, fordi vi står inde for, at vi i ord og handling loyalt leverer kvalitetsrådgivning til vores kunder.

Herudover har vores rådgivere rød certificering under Finanstilsynets certificeringsordning for finansiel rådgivning – de såkaldte trafiklys. Rød certificering giver adgang til at rådgive om komplekse finansielle produkter

 

Finanshuset i Fredensborgs etiske regelsæt

Vi har forpligtiget os til at drive vores virksomhed efter nogle overordnede principper. Vi har valgt, at redelighed, loyalitet, gennemskuelighed, fortrolighed, tavshedspligt og uafhængighed er værdier, som skal respekteres af alle medarbejdere i Finanshuset i Fredensborg. Ledelse og medarbejdere i Finanshuset i Fredensborg finder, at disse principper er afgørende. Derfor vælger vi at fortælle kunder og forretningsforbindelser om vores etiske principper, som er beskrevet nedenfor.

 

§ 1. Redelighed

Stk. 1.1. Enhver opgave, Finanshuset påtager sig, betinger, at Finanshuset har den nødvendige faglige og kapacitetsmæssige kompetence for opgavens korrekte løsning. Betingelserne for opgaven skal fra starten aftales så detaljeret, at det er klart for kunden, hvilke ydelser og service, der skal præsteres.

Stk. 1.2. Såfremt der undervejs i opgaveløsningen opstår problemer, der medfører, at opgaven ikke kan løses som forudsat, tager Finanshuset straks kontakt til kunden og aftaler nødvendige ændrede betingelser.

§ 2. Loyalitet

Stk. 2.1. Finanshuset påtager sig alene en opgave, såfremt der er sikkerhed for, at opgavens gennemførelse kan ske med fuld loyalitet over for kunden. Ved loyalitet forstår Finanshuset, at forhold til andre kunder, aftagere og samhandelspartnere er bragt aftalemæssigt på plads, og at relationerne er etisk forsvarlige. Finanshuset påtager sig således ikke opgaver, hvor der kan være krydsende interessefællesskab.

Stk. 2.2. Optræder der under opgavens løsning forhold, der kan eller måtte kunne drage Finanshusets loyalitet i tvivl, orienterer Finanshuset omgående kunden om sådanne forhold og sikrer, at det fortsatte samarbejde alene sker efter kundens accept.

Stk. 2.3. Bliver Finanshuset efter en opgaves afslutning opmærksom på, at der har foreligget forhold, som kunne drage Finanshusets loyalitet i tvivl, orienterer Finanshuset straks kunden om sådanne forhold.

Se vores politik for, hvordan vi håndterer interessekonflikter.

§ 3. Gennemskuelighed

Stk. 3.1. Enhver forretning, som Finanshuset påtager sig, skal fra starten aftales og belyses i relation til alle relevante forhold. Finanshuset har indrettet alle forretningsgange og dokumenter således, at de umiddelbart giver oplysninger om enhver del af samarbejdsgrundlaget og de dertil knyttede aftaler.

Stk. 3.2. Finanshuset forpligtiger sig til at belyse og forklare forhold i relation til påtagne opgaver. Alle henvendelser, aftaler og forudsætninger, der relaterer sig til opgaveløsningen, gøres forud eller straks de opstår, bekendt for kunden.

Stk. 3.3. Finanshuset løser alle opgaver i eget regi og overdrager alene løsning af opgaver eller dele heraf til anden instans efter forudgående og udtrykkelig aftale med kunden.

§ 4. Fortrolighed

Stk. 4.1. Finanshuset opretholder en fuldstændig fortrolighed med alle oplysninger og forhold af forretningsmæssig betydning for løsning af de opgaver, Finanshuset påtager sig. Andre oplysninger, Finanshuset modtager i forbindelse med løsning af opgaver, frigives alene efter udtrykkelig aftale med kunden.

Stk. 4.2. Kommer Finanshuset ad anden vej i besiddelse af oplysninger, som har karakter af fortrolighed, benyttes sådanne oplysninger alene efter aftale med kunden.

Stk. 4.3. Enhver opgave, Finanshuset har løst, betragtes som fortrolig, og oplysninger til eksterne parter afgives alene med kundens samtykke, med mindre lovgivningen pålægger en oplysningspligt. I sådanne tilfælde søger Finanshuset at orientere kunden forud for afgivelse af pligtige oplysninger. Kan dette ikke praktisk lade sig gøre, tager Finanshuset efterfølgende straks kontakt til kunden og fortæller, hvilke oplysninger, der er afgivet og årsagen til, at oplysningerne skulle videregives.

§ 5. Tavshedspligt

Stk. 5.1. Finanshusets medarbejdere opretholder fuldstændig tavshedspligt i relation til enhver påtagen opgave. Tavshedspligten gælder såvel under opgavens gennemførelse som efter opgavens afslutning.

Stk. 5.2. Tavshedspligten omfatter kunderelationer, opgavens indhold, vilkår og alle øvrige oplysninger, som er omfattet af privatlivets fred.

Stk. 5.3. Tavshedspligten kan alene ophæves ved påbud fra domstolene.

§ 6. Uafhængighed

Stk. 6.1. Finanshuset er en selvstændig rådgivningsvirksomhed, der i alle relationer optræder uafhængig. Enhver rådgivning, analyseopgave eller anden assistance sker objektivt og uden anden interessevaretagelse end kundens.

Stk. 6.2. Finanshusets forretningsprincipper er at være kapitalmæssigt, ledelsesmæssigt og relationsmæssigt uafhængig. Enhver opgave, som Finanshuset påtager sig, løser Finanshuset uden brug af ekstern assistance bortset fra oplysningsindhentning og anden faglig bistand, således som denne er aftalt med kunden.